Kosten & tarieven

Vergoeding van psychologische therapie die (ten dele) wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

In 2021 heb ik geen contracten met CZ, VGZ (en alle verzekeringen die hier bij horen) en ook niet met Zilveren Kruis/ACHMEA. je krijgt dan een deel van de  behandeling vergoed. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar om dit goed uit te zoeken. Indien je precies wil weten wat CZ, VGZ of Zilveren kruis/Achema vergoed neem dan contact met hun op en geef het volgende aan. Vraag wat de vergoedingen zijn bij een SGGZ of een BGGZ traject (dit staat op de verwijzing) door een niet gecontracteerde Klinisch Psycholoog.

De beroepsvereniging voor vrijgevstigde psychologen https://lvvp.info/voor-clienten/  en de site van contractvrijepsycholoog.nl geeft ook veel nuttige informatie, vooral als je jouw polis in 2022 wilt veranderen.

Na de behandeling of per 31-12-2021 in de specialistische GGZ wordt er een factuur opgemaakt door Incura. en verzonden naar jouw zorgverzekeraar (tenzij je een restitutiepolis hebt of verzekerd bent bij CZ of Zilveren Kruis/Achmea), dan krijg je de factuur opgestuurd en dien je deze zelf in bij jouw zorgverzekeraar.

Vanaf 1-1-2022 gaat er een nieuw systeem in werking, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Afspraak afmelden

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon of mail (ook in het weekend) anders wordt er een no show tarief van €50,- gehanteerd.

LET OP: Niet alle hulp (zoals bij een specifieke fobie, aanpassing stoornis, of bij relatie problemen)  worden meer volledig vergoed, ook al is er duidelijke lijdensdruk, en is er een goede verwijzing met een hieropvolgende indicatie voor therapie gesteld.

Vergoeding van psychologische therapie voor niet zorg die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Het uurtarief voor niet vergoedde zorg is € 114,41

Sommige mensen kiezen er voor om de rekening voor therapie zelf te betalen omdat er dan geen enkele informatie over jouw klachten en problemen bij de zorgverzekeraar terecht komt.

Supervisie:
€100 per persoon per 45 minuten (er geldt groepskorting).  Per keer wordt er 1,5 uur ingepland.

Leertherapie: € 114,41  per persoon per 45 minuten.

Coaching:
Particulieren: € 114,41  per uur
Bedrijven:  €120 per uur

Coaching is mogelijk aftrekbaar en wellicht een aantrekkelijke optie voor ZZP’ers en bedrijven.Ik bereken geen BTW vanwege de vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren waaronder een Klinisch Psycholoog omdat dit een Wet BIG beroep is en de hulp ingezet wordt ter bevordering, bestendiging van de gezondheid.

                                                                          

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Er zal dan 50  euro in rekening gebracht worden.

Artikel 3

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.

Artikel 4

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl