Kosten & tarieven

Vergoeding van psychologische therapie die (ten dele) wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

2023

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Zorgverzekeraars Nederland in 2023 | Consumentenbond

Ik heb in 2023 contracten afgesloten met:

Menzis

ASR

ENO

DSW

CARESQ

ONVZ

OWM

ZILVEREN KRUIS ACHMEA

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100  % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Een eerste consult/ kennismakingsgesprek

Een eerste consult of kennismakingsgesprek kan worden gepland, indien je al een verwijzing hebt. De kosten voor dit consult worden dan gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (met uitzondering van CZ, VGZ of wanneer je een restitutie verzekering hebt, dan krijg je zelf de nota die ten dele wordt vergoed door de zorgverzekeraar).

LET OP: Niet alle hulp (zoals bij een specifieke fobie, aanpassing stoornis, of bij relatie problemen)  worden meer volledig vergoed, ook al is er duidelijke lijdensdruk, en is er een goede verwijzing met een hieropvolgende indicatie voor therapie gesteld. Dit heet niet vergoedde zorg.

Vergoeding van psychologische therapie voor zorg die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar (zoals relatie gesprekken, specifieke fobieën, aanpassingsstoornissen)

Het uurtarief per consult van 45 minuten face to face en 15 minuten administratie tijd voor niet vergoedde zorg is € 150,-

Sommige mensen kiezen er voor om de rekening voor therapie zelf te betalen omdat er dan geen enkele informatie over jouw klachten en problemen bij de zorgverzekeraar terecht komt.

Leertherapie: € 120,-  per persoon per 60 minuten.

Coaching:
Particulieren: € 150,-  per uur
Bedrijven:  €150 per uur

Coaching is mogelijk aftrekbaar en wellicht een aantrekkelijke optie voor ZZP’ers en bedrijven.

Ik bereken geen BTW voor psychotherapie. Klinisch Psychologen  hebben vrijstelling omdat zij vallen onder de categorie medische beroepsbeoefenaren (een Wet BIG beroep). De ingezette hulp is ter bevordering en bestendiging van de gezondheid

Supervisie:

Per 1-1-2022 is het tarief 105,- per 45 minuten. Voor EMDR supervisie sessies wordt er 1,5 uur ingepland.

Vanaf 1-1-2024 zal het nieuwe tarief ingaan: 110,- per 45 minuten supervisie.

Afspraak afmelden

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon of mail (ook in het weekend) anders wordt er een no show tarief van €50,- gehanteerd.

Het Zorgprestatiemodel

Tarief bepaling door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

De tarieven voor verzekerde zorg worden door de NZA vastgesteld. In 2022 zijn we overgegaan op een Zorg Prestatie Model.

Consulten kunnen 30 minuten, 54 minuten, 60 minuten of bij EMDR 90 minuten duren. Dit wordt voorafgaande aan het behandeltraject afgesproken. Per consult is er een tarief vastgesteld  door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Het Zorgprestatiemodel is een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ dat is ingegaan op 1 januari 2022. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. De rekeningen worden door EPOS-ZILOS naar uw zorgverzekeraar gestuurd indien ik een contract met de desbetreffende zorgverzekeraar. Indien ik geen contract heb dan krijgt u de papieren factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. u betaalt de factuur direct aan Marieke Meijerink -Miedema.  Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast met behulp van de vragenlijst de HONOS. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten:

• Op de factuur staat de praktijknaam ViaMarieke. Dit is de overkoepelende naam waaronder M3psychologie valt.

• Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.
• De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.
• Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

De indeling en bijbehorende tarieven voor 2022, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), voor ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch psycholoog (Wet Big artikel 14) zijn als volgt:Een behandelsessie bij M3 Psychologie  45 , 60 of 90  minuten directe tijd. De geplande tijd (=gerealiseerde face tot face tijd) wordt in rekening gebracht. De intakegesprekken vallen onder het tarief diagnostiek. Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt welke zorgvraagtypering bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op het ZPM, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons centrum voor dezelfde problematiek.

De zorgverzekeraar hanteert een percentage van het NZA tarief indien er een contract is afgesloten met de zorgverlener.

NZA Tarieven

De eerste (soms 2) gesprekken vallen onder het diagnostiek tarief.

NZa-tarieven klinisch (neuro)psycholoog      in kwaliteitsstatuut sectie II
Prestatiecode Consulttype  Duur vanaf  Tarief
CO0018 Diagnostiek 5  €  50,13
CO0083 Behandeling 5  €  39,06
CO0148 Diagnostiek 15  €  86,28
CO0213 Behandeling 15  €  69,69
CO0278 Diagnostiek 30  € 143,84
CO0343 Behandeling 30  € 119,30
CO0408 Diagnostiek 45  € 201,28
CO0473 Behandeling 45  € 169,56
CO0538 Diagnostiek 60  € 229,67
CO0603 Behandeling 60  € 200,40
CO0668 Diagnostiek 75  € 279,57
CO0733 Behandeling 75  € 246,48
CO0798 Diagnostiek 90  € 342,79
CO0863 Behandeling 90  € 301,13
CO0928 Diagnostiek 120  € 492,09
CO0993 Behandeling 120  € 441,59
Groepsbehandeling Groepsgrootte  Blok_duur  Tarief
GC0003 2 30  € 73,55
GC0011 3 30  € 49,03
GC0019 4 30  € 36,77
GC0027 5 30  € 29,42
GC0035 6 30  € 24,52
GC0043 7 30  € 21,01
GC0051 8 30  € 18,39
GC0059 9 30  € 16,34
GC0067 10 30  € 14,71
Generieke tarieven in kwaliteitsstatuut sectie II
Prestatiecode  Tarief
OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min  €   23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min  €   71,88
OV0012 Niet-basispakketzorg consult  € 124,16
TC0009 Reistijd tot 25 minuten – ggz  €   32,71
TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten – ggz  €   84,34
                                                                          

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Er zal dan 50  euro in rekening gebracht worden.

Artikel 3

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.

Artikel 4

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl